Statutes

From Randomdata
Jump to: navigation, search

This section describes the primary goal and the statutes of the Randomdata foundation.

Article I : Why We Exist

Section 1: General Purposes

Said foundation is organized exclusively for charitable, educational, and scientific purposes. The mission of the foundation is to support and facilitate the Randomdata community. The Randomdata community improve's the world by creatively rethinking technology.

Section 2: Specific Purposes

Subject to and within the limits of Section 1, the foundation shall:

  1. Build and maintain spaces suitable for technical and social collaboration.
  2. Collaborate on all forms of technology, culture and craft in new and interesting ways.
  3. Apply the results of its work to specific cultural, charitable and scientific causes.
  4. Freely share its research and discoveries, using what is learned to teach others.
  5. Recruit and develop talented members dedicated to these purposes.


Official "statuten"

NOTARIS MAATSCHAP BATENBURG
Tempeliersstraat 20A
2012 ED Haarlem
Tel. 023 – 55 30 900
Ref: 2009.002570.01/HF/mh

OPRICHTING STICHTNG
Heden, dertig november tweeduizend negen, verschenen voor mij,
mr. notaris gevestigd te Haarlem:
1. de heer Fish
2. de heer XOR
3. de heer Kahits
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de
volgende statuten vast te stellen:

NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Randomdata.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

DOEL
ARTIKEL 2
1. De stichting heeft ten doel: het ondersteunen en faciliteren van de “Randomdata
community” en het hierdoor verbeteren van de wereld door heroverweging en op
creatieve wijze aanpassen van de technologie,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door :
- het bouwen en onderhouden van ruimte geschikt voor samenwerking op
technisch en sociaal gebied;
- het op vernieuwende wijze samenwerken op het gebied van techniek en
cultuur;
- het toepassen van de door de stichting bereikte resultaten op specifieke
culturele, charitatieve en wetenschappelijke doelen;
- het delen van en overbrengen op anderen van researchresultaten en nieuwe
kennis.

ARTIKEL 3: VERMOGEN
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

ARTIKEL 4: BESTUUR
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste
maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in
de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één
persoon worden vervuld. Voor elke functie kan een plaatsvervanger worden
benoemd.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende
bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin
voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature
benoemde neemt de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende
bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.


ARTIKEL 5: EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
- aftreden volgens het in artikel 4 bedoelde rooster van aftreden;
- overlijden van een bestuurslid;
- verlies van het vrije beheer door een bestuurslid over zijn vermogen;
- schriftelijke ontslagneming (bedanken) van een bestuurslid;
- ontslag aan het bestuurslid verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
- verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd;
- ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


ARTIKEL 6: BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op een plaats te bepalen door de
voorzitter of diegene die de vergadering bijeenroept.
2. Vergaderingen zullen worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of
indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige
opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de
voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de 
vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de
vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door
de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der
vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de
te behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht
genomen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts
voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex, per telefax of per email
hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging
van de ingekomen antwoorden, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen.
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de
stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.

ARTIKEL 7: BESTUURSBEVOEGDHEID
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt.


ARTIKEL 8: VERTEGENWOORDIGING
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Het bestuur zal van het toekennen van een doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de
Kamer van Koophandel.

ARTIKEL 9: BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt voor de eerste maal vanaf heden
tot en met éénendertig december van dit jaar.
2. Per éénendertig december van elk jaar, voor het eerst per eenendertig december
aanstaande, worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten
over het afgelopen boekjaar gemaakt en binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar op papier gesteld.
3. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 2 bedoelde stukken over te
gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen deskundige. Deze
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.
4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
worden gekend. Deze stukken en andere gegevensdragers dienen gedurende zeven
jaren te worden bewaard.

ARTIKEL 10: REGLEMENTEN
1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke het bestuur wenselijk vindt.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een
reglement is het bepaalde in het volgende artikel lid 1 van toepassing.

ARTIKEL 11: STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie of splitsing te
besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een
vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder
dat in het bestuur enige vacature bestaat.
Is in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, het
bestuur niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden
niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze
tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering
aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Tot het doen verlijden daarvan is ieder bestuurslid bevoegd.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister,
gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting is
gevestigd.

ARTIKEL 12: ONTBINDING EN VEREFFENING
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is
het bepaalde in het vorige artikel lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden
toegevoegd: in liquidatie.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in het vorige artikel lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende
baten meer aanwezig zijn.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door een door het bestuur
daartoe aangewezen persoon.

ARTIKEL 13: SLOTBEPALING
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuurders van de
stichting worden benoemd:
- de comparant sub 1. in de functie van voorzitter;
- de comparant sub 2. in de functie van secretaris en
- de comparant sub 3. in de functie van penningmeester.

WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
met de inhoud in te stemmen.
Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.